ارائه راهکارهای عملی برای کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در زمینه چگونگی طرح و رسیدگی به دعاوی پروژه

آشنایی دست اندرکاران اجرای پروژه ها با تجربیات برتر سازمان های مختلف در زمینه مدیریت موثر دعاوی پروژه

ارائه راهکارهایی برای ایجاد ساز و کار مدیریت دعاوی پروژه به صورت نظام مند در سازمان های کارفرمایی، مشاوره ای و پیمانکاری

ارائه راهکارهایی برای تعیین متولی مدیریت دعاوی پروژه در سازمانها

آشنائی با راهکارهای اجرائی ممکن برای به حداقل رساندن دعاوی پروژه

آشنائی با مفاهیم بین المللی و نوین موجود در زمینه مدیریت دعاوی پروژه و راهکارهای بکارگیری آن ها در پروژه های داخلی کشور