دسته بندی موضوعی کارگاه های آموزشی

تاخیرات در پروژه و نحوه تنظیم و محاسبه لایحه تاخیرات
باتوجه به اینکه تنها ماده شرایط عمومی پیمان در خصوص رسیدگی به تاخیرات ،  ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و بخشنامه شماره ۵۰۹۰ مورخ۰۲/۰۹/۱۳۶۰می باشد که هرکدام از آنها نیز به نوبه خود دارای نکاتی فراوان می باشد لذا تهیه و رسیدگی به پرونده تاخیرات یکی از بحث بر انگیز ترین موارد در طول عمر یک پروژه می باشد .
لذادر این فرصت بر آنیم نکاتی چند از روش های تهیه منطقی لایحه تاخیرات فنی توسط پیمانکار و روشهای بررسی و مواد قابل استفاده از شرایط عمومی پیمان توسط مهندسین مشاور و کارفرمایان را مورد بررسی قرار دهیم.

عنوان کارگاه: سیاست گذاری های کلیدی در زمینه مدیریت دعاوی پروژه و طراحی مدل برد – برد Win – Win در رسیدگی به دعاوی پروژه
خلاصه موضوع:
یکی از مباحث بسیار مهم در در زمینه مدیریت دعاوی که در بسیاری از موارد از سوی پیمانکاران و کارفرمایان مغفول واقع می گردد تعیین سیاست های کلان در خصوص کاهش و مدیریت مدیریت دعاوی پروژه قبل از رویارویی یا در حین اجرای پروژه می باشد.