متمرکز بر مباحث حقوقی و قضائی

راهکارها و چالش های دعاوی پروژه از طریق مراجع قضایی دادگستری (دکتر مسعود منشدی)

در دعاوی ناشی از پروژه, معمولا طرح دعوا از جانب پیمانکار صورت می گیرد و آن هم بدلیل عدم پرداخت مطالبات مورد نظر پیمانکار است.  برای اخذ نتیجه موثر و مورد قبول می بایست قبل از اقدام به طرح دعوا ,دو موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد. 
اول اینکه آیا با توجه به محتویات قرارداد و توافقات مکتوب و قابل اثبات فی مابین , واقعا حقی وجود دارد یا خیر؟
دوم اینکه آیا از نظر فنی و حقوقی این حق قابل اثبات است یا خیر ؟
پس از بررسی این دو موضوع و جمع آوری مستندات و دلایل لازم جهت اقامه دعوا , مهمترین نکته ای که می بابستی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. مشخص نمودن مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اختلاف می باشد.
این کارگاه می کوشد تا راهکار ها و چالش هایی که در پیگیری دعاوی پروژه در مراجع قضایی دادگستری پیش روی طرفین اختلاف پروژه وجود دارد زا بیان نموده و تجارب عملی و کاربردی که در اینخصوص بدست آمده را بازگو و واکاوی نماید.