متمرکز بر مباحث حقوقی و قضائی

کارکرد داوری سازمانی در حل و فصل اختلافات پیمانکاری (دکتر اویس رضوانیان)

داوری دیری است که جای خود را در حل و فصل اختلافات پیمانکاری باز کرده است و امروزه کمتر قرارداد بین‌المللی (و حتی داخلی) را می‌توان‌ که شرط داوری در آن درج نگردیده باشد. قراردادهای استاندارد پیمانکاری نیز به طور پیش‌فرض شیوه داوری را برای حل و فصل اختلافات برمی‌گزینند و در نتیجه، کاربران داوری تجاری در تمام نظام‌های حقوقی به طور فزاینده‌ای رو به افزایش است. قراردادهای استاندارد فیدیک و شرایط عمومی پیمان ایران تنها دو نمونه مشخص بین‌المللی و داخلی هستند که شیوه داوری را به دلیل مزایای غیر قابل انکار آن بر شیوه سنتی رسیدگی قضایی ترجیح داده‌اند. به بیان دیگر، با فراگیر شدن روابط تجاری، داوری امروز نه یک انتخاب یا اختیار، که به عنوان نوعی ضرورت درآمده است. به موازات این اقبال، سازمان‌های داوری نیز گستره خدمات خود را افزایش داده‌اند و همگام با نیاز کاربران، داوری‌های سازمانی را با کارآمدی بیشتری پیش می‌برند.

با این حال و علیرغم گسترش روزافزون داوری تجاری در حل و فصل اختلافات پیمانکاری، همچنان اشخاص و شرکت‌هایی را می‌توان یافت که با نهاد داوری آشنا و قدرت و اهمیت آن در تنظیم روابط تجاری و حل و فصل اختلافات آشنا نیستند. تصورهای سنتی و عموما نادرست از نهاد داوری، سبب می‌شود که از یک سو بسیاری فرصت‌های ممکن برای حل و فصل اختلافات با هزینه کمتر و سرعت بیشتر از دست برود، و از سوی دیگر، گاه طرح دعوا برای خواهان –حتی با فرض محق بودن- دشوار یا ناممکن گردد. مشاوران، کارفرمایان و پیمانکاران که در معرض انعقاد قراردادهای تجاری هستند، بیش از هر کسی باید با ساختار این نهاد آشنا گردند.

در این کارگاه تلاش می‌شود ضمن معرفی نهاد داوری و مزایای آن در حل و فصل اختلافات پیمانکاری، با بیان مثال‌هایی کاربردی از پرونده‌های واقعی، برخی اشتباهات رایج کاربران در خصوص این نهاد یادآوری گردد و راهکارهایی برای استفاده بهینه از این نهاد قدرتمند برای حل و فصل اختلافات بازگو شود.