متمرکز بر رسیدگی به دعاوی پروژه

سیاست گذاری های کلیدی در زمینه مدیریت دعاوی پروژه و طراحی مدل برد – برد Win – Win در رسیدگی به دعاوی پروژه (دکتر مرتضی باقرپور)

یکی از مباحث بسیار مهم در در زمینه مدیریت دعاوی که در بسیاری از موارد از سوی پیمانکاران و کارفرمایان مغفول واقع می گردد تعیین سیاست های کلان در خصوص کاهش و مدیریت مدیریت دعاوی پروژه قبل از رویارویی یا در حین اجرای پروژه می باشد.

در حقیقت از یک سو پیمانکاران باید پیش از تهیه و ارسال دعاوی و مطرح کردن آن سیاست کلان خود را در خصوص شیوه ارائه دعاوی و تبعات آن مشخص نمایند و از سوی دیگر کارفرمایان نیز باید سیاست کلان خود را در شیوه مواجهه با دعاوی مشخص نمایند. بدون تعریف این سیاست های کلان عملاً پروژه ها دچار چالش  های فراوان در حین اجرا می شوند و هر دو طرف متضرر خواهند گردید.


در این کارگاه آموزشی موارد زیر مورد بررسی قرار داده خواهند شد:
-    استراتژی و سیاست گذاری بهینه دعاوی و مکانیزم بررسی (تاخیرات و تغییرات و دعاوی مالی)

-    بررسی مفهوم دعاوی و سبد دعاوی پروژه

-    نحوه مواجهه با انواع دعاوی

-    تبعات ادعا ( زمانی، هزینه ای ، مالی ، فنی؛ مدیریتی و ...) و مدیریت آن

-    طراحی سیاست کلیدی جهت پیشگیری و کاهش دعاوی

-    طراحی مکانیزم برد – برد Win – Win در رسیدگی به دعاوی