متمرکز بر رسیدگی به دعاوی پروژه

ملاحظاتی پیرامون سازماندهی و ابزارهای لازم برای توسعه "مدیریت ادعا" در سازمان های پروژه محور (مهندس وحید هادی زاده مقدم)

بر اساس فرهنگ سنتی رایج در روابط کارفرما-پیمانکار در ایران، طرح ادعا مابین طرفین قرارداد، امری نکوهیده و حتی گاهی سزاوار سرزنش است، لیکن در فرهنگ حرفه ایی رایج در سطوح بین المللی، به این امر به عنوان یک سازوکار احقاق حق و نیز تامین کننده بازخوردهای ضروری برای اصلاح و توسعه نظام مدیریت پروژه حرفه ایی در سازمان های کارفرمایی و پیمانکاری؛ نگریسته می شود.

با تبعیت از این دیدگاه حرفه ایی، در این کارگاه، تلاش خواهد شد تا با توجه به ماهیت و ابعاد مختلف بحث "مدیریت ادعا" در پروژه ها، به بررسی نقش ها، مسئولیت ها، نحوه سازماندهی و ابزارهای لازم برای توسعه و بکارگیری هرچه گسترده تر و کاربردی تر این "هنر مدیریتی" در سازمان های پروژه محور؛ پرداخته شود.

لازم به ذکر است که در این کارگاه، مفاهیم و تعاریف مقدماتی در مورد "مدیریت ادعا" (از جمله تفاوت آن با "مدیریت تغییرات"، فرآیند مدیریت ادعا، لایحه ادعا و امثالهم)؛ دانسته شده فرض می شود. لذا مخاطبین کارگاه شامل تمامی دست اندرکاران محترم در امور مدیریت پروژه و خصوصأ مدیران محترم قراردادهای بالادستی و پایین دستی طرح ها و پروژه ها می باشند.