متمرکز بر پیشگیری دعاوی پروژه

راهکارهای پیشگیری از دعاوی در پروژه های شهری (مهندس محمدرضا چراغچی)

پروژه های شهری به دلایل متعددی از جمله محدودیت های محل اجرای پروژه، وجود ذینفعان مختلف، تعدد پیمانکاران جزء و ... زمینه بسیاری برای بروز دعاوی دارند. از این رو ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری از بروز دعاوی در این پروژه ها از اهمیت بسزائی برخوردار است.
 دراین کارگاه آموزشی راهکارهای مرتبط با پیشگیری از بروز دعاوی در پروژه های شهری در دو دسته بشرح ذیل مورد بررسی قرار داده می شوند:
1-     تحلیل وبررسی راهکارهای پیشگیری از دعاوی قبل از عقد قرارداد از جمله: بکارگیری نکات کلیدی حقوقی درقرارداد پروژه های شهری، انتخاب روش اجرایی مناسب جهت اجرای پروژه های شهری، معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه های شهری ، توجه به شرایط خاص محیطی و ریسک های مربوط به پروژه های شهری و ...
2-    تحلیل و بررسی راهکارهای پیشگیری از دعاوی بعد ازعقد قرارداد از جمله: الگوهای نحوه مستندسازی در پروژه های شهری، بکارگیری روش های مهندسی ارزش در تعامل بیشتر میان کارفرما، مشاور و پیمانکار در پروژه های شهری و...

همچنین دراین کارگاه آموزشی مثال های عملی در مورد راهکارهای پیشگیری از دعاوی در قراردادهای مترمربعی زیربنا (سرجمع) و فهرست بهایی در پروژه های شهری ارائه خواهد شد.