کمی سازی دعاوی پروژه

روش های آنالیز تأخیرات بر اساس برنامه زمانبندی پروژه (مهندس رضا آتش فراز)

آنالیز تأخیرات پروژه یکی از کاربردی ترین مباحث مطرح در زمینه مدیریت دعاوی پروژه است. بسیاری از فعالیت های پروژه به دلایل مختلفی دچار تأخیر می  شوند و در این شرایط عوامل اصلی پروژه ملزم به بررسی و تحلیل تأخیرات و تصمیم گیری درباره آن  ها می  باشند.
کارفرمایان،  مشاوران و پیمانکاران باید به این موضوع توجه داشته باشند که امروزه دیگر آنالیز تأخیرات به صورت سرانگشتی و یا بدون توجه به برنامه زمانبندی قابل پذیرش و اساساً حرفه ای نیست و مبنای آنالیز تأخیرات باید برنامه زمانبندی پروژه باشد.
به منظور آنالیز تأخیرات بر اساس برنامه زمانبندی پروژه، روش  های معتبر متعددی در پروژه های بین المللی مورد استفاده قرار داده می  شوند؛ که در این کارگاه آموزشی، اصول و نحوه بکارگیری این روش ها تشریح خواهد شد.