سخنرانان

مهندس حسن ميرزايی

مهندس حسن ميرزايی

عنوان کارگاه: جايگاه و شرح وظايف واحد مديريت تغييرات در طرح و رسيدگی به دعاوی پروژه


خلاصه موضوع:
پر واضح است که متولی تھيه، مديريت و نھايی سازی تغييرات حادث شده درپروژه ھا، نقش تاثيرگزای در کيفيت ادعاھا و يا
تغييرات درخواست شده در قراردادھا دارد. متاسفانه وحدت رويه ايی در سازمانھای پروژه محور (اعم از کارفرمايان و پيمانکاران)
در مواجھه با مسئول گردآوری ادعاھای له و يا عليه سازمان مشاھده نميشود و ازاينرو، دپارتمانھايی نظير: مھندسی، امور پروژه
و.....خود را بعنوان متولی اين امر معرفی مينمايند. اين درحالی PMO ھا، برنامه ريزی و کنترل پروژه، حقوقی و قراردادی، دفتر
است که به منظور انجام به سامان امور مربوط به مديريت تغييرات، ميبايست از سه منظر مديريتی، فنی و حقوقی/قراردادی به
مديريت تغييرات و ادعاھا توجه نمود. درنتيجه در نگاه اول به نظر ميرسد که مقوله مديريت تغييرات فراتر از تخصص يک واحد
(دپارتمان) ستادی و يا حتی پروژه ايی (آنگونه که در چارتھای سازمانی شرکتھا بصورت استاندارد متداول است) قرار گيرد. کارگاه
حاضر سعی دارد تا با استفاده از تجارب مفيد و ارزنده داخلی و بين المللی، لزوم ايجاد جايگاه و پايگاھی برای مديريت
تغييرات/ادعاھا در سازمانھای پروژه محور بپردازد.
ازاينرو، کارگاه پيشنھادی تلاش دارد تا موارد زير مورد نقد و بررسی قرار دھد:
بيان جايگاه و لزوم ايجاد واحد مديريت تغييرات •
ارايه يک نمونه از نمودار سازمانی، ماتريس تفکيک وظايف فيمابين دپارتمان مديريت تغيبرات با ساير ارکان سازمان به •
ھمراه بيان مختصری از شرح مشاغل افراد اصلی واحد مديريت تغييرات
بيان شرح مختصری از آيين نامه ھا، دستورالعملھا، فرمھا و فرمتھاي مورد نياز براي واحد مديريت تغييرات برای •
برقراری ارتباط با ارکان درون سازمان، کارفرما و پيمانکاران فرعی